Dozór techniczny

Podnośniki po montażu powinny być zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Należy również poddawać je corocznej kontroli technicznej i konserwacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru technicznego.

Nasza firma posiada stosowne uprawnienia do montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji